Strefy działalności turystyczne w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy : Strefa ekstensywnego użytkowania
 • Ryc. 8.
 • min
min

Oznakowanie informacyjne

13 października 2012

 

Uzupełnienie brakującego oznakowania kanalizującego ruch turystyczny.

W trakcie prac nad strefowaniem określono najpilniejsze zadania związane z kanalizacją ruchu turystycznego i ograniczeniem dostępu do najwrażliwszych miejsc w obrębie rezerwatu „Stawy Milickie”. Propozycje uzgadniane były z odpowiednimi podmiotami: zarządcą gruntu, władzami ochrony przyrody, naukowcami – opiekunami rezerwatu, samorządem lokalnym.

Oznakowanie informacyjne - tablice.
Z uwagi na brak wyraźnego oznakowania zakazu wstępu na groble w odbiciach istniejących i planowanych szlaków i ścieżek, a w kilku miejscach istniejącego konfliktu treści tablic (ścieżka przyrodnicza przebiega obok „niebieskiej tablicy” obręb hodowlany wstęp zabroniony) istnieje koniczność uzupełnienia oznakowania. Dla kanalizacji ruchu turystycznego wymagane są 3 rodzaje oznakowań (ustalenia ze spotkania z przedstawicielami gmin, PZB „Stawy Milickie”, PTPP "pro Natura", DFE, UWr., DZPK w Rudzie Sułowskiej, 3.06.2008, w sprawie udostępniania turystycznego Stawów Milickich)

 1. tablice informacyjne „nie dotyczy użytkowników ścieżki przyrodniczej (szlaku turystycznego)” (np. na wzór tablic umieszczonych na ścieżce przyrodniczej w Krośnicach) można je umieścić pod zakazem wstępu.
 2. tablice z regulaminem dostępu do rezerwatu (zasady zachowania na szlakach - piktogramy, ale bez informacji o odstrzale, gdyż nie warto eksponować tej informacji na terenie rezerwatu, a ponadto w okresie wizyt turystów zasadniczo odstrzały nie są prowadzone)
 3. zakaz wstępu na stawy (w miarę możliwości w formie czytelnych piktogramów) ustawiany przy odnogach szlaków i ścieżek.
 4. tablice z informacjami o przebiegu szlaków, atrakcjach oraz strefach niedostępnych (tablice informacyjno-edukacyjne – w węzłowych punktach komunikacyjnych)

Na Stawach należy stosować spójny system znakowania. Prócz znakowania trzeba zapewnić kontrolę policyjną lub straży rybackiej (zadanie to wymaga rozmów dyrekcji PZB „Stawy Milickie” z policją i strażą rybacką w celu ustalenia co zrobić by rozwiązać problem wstępu na stawy).

Infrastruktura kanalizująca ruch na szlakach i w punktach obserwacyjnych (ustalenia ze spotkania z przedstawicielami gmin, PZB „Stawy Milickie”, PTPP "pro Natura", DFE, UWr., DZPK w Rudzie Sułowskiej, 3.06.2008, w sprawie udostępniania turystycznego Stawów Milickich):

 1. Czatownia na Polnym: dopuszcza się dostęp pieszo-rowerowy do czatowni na Polnym od Stawna (pętla Stawno-Polny-Golica do asfaltu Ruda Milicka -Grabownica). Ważne i pilne oznakowanie dostępu do czatowni (od strony Stawna po projektowanej ścieżce).
  1. Wejście od Nowego Zamku zamknięte - przy zakazie „obręb hodowlany wstęp wzbroniony” postawić zakaz wjazdu oraz informację: za wyjątkiem mieszkańców osady i pracowników PZB „Stawy Milickie”.
  2. szlaban przy Golicy, od drogi Ruda Milicka - Grabownica PZB postawi znaki zakazu i szlaban.
 2. Wieża na Grabownicy: szlaban drewniany przy wjeździe na groblę prowadzącą od szosy do wieży, aby zabezpieczyć groblę przed wjazdem samochodów. Tablice z zakazami wstępu, szlaban drewniany, zagradzające przejście od Wieży na groble wzdłuż Grabownicy. Dostęp na wieżę od strony drogi do Grabownicy, przejście wydłuż rowu opaskowego groblą, wymaga oznakowania.