Strefy działalności turystyczne w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy : Strefa skoncentrowanego użytkowania
  • Ryc. 11.
  • min
min

Strefa z możliwością rozbudowy bazy turystycznej (noclegowej, gastronomicznej, specjalistycznej) (2B)

Strefa obejmuje stawy poza rezerwatem, części rezerwatu, które obecnie są zagospodarowane.
W strefie tej dopuszcza się dostęp turysty masowego, do granic chłonności turystycznej dla każdego rodzaju siedlisk.

13 października 2012

Obszary4:

- pola i łąki Pracze – Postolin - mozaika pól zbożowych z fragmentami łąk i kolczastymi krzewami przy rowach i drogach, zakrzaczone i śródpolne stawki porośnięte trzciną, ugory zarastające sosną. Rezerwat Wzgórza Joanny.
Obszar z relatywnie dobrym zagospodarowaniem turystycznym: fragment czerwonego szlaku pieszego biegnącego kierunku Kompleksu Stawno, szlak rowerowy Doliny Baryczy, w okolicy przebiega szlak konny Doliny Baryczy.
Inwestycje: miejsca postojowe na przecięciu szlaków. Turystyka piesza, rowerowa, konna, agroturystyka.

- pola i łąki Wierzchowice - Wałkowa - pola uprawne (mieszanka zbóż jarych) z trawiastymi odłogami, częściowo porastającymi samosiewem sosnowym oraz ze szpalerami tarniny.
Obszar z relatywnie dobrym zagospodarowaniem turystycznym, fragment niebieskiego i zielonego szlaku pieszego, szlak konny Doliny Baryczy, Wiatraczne Wzgórza. Wierzchowice – dawna cegielnia, barokowy kościół Narodzenia NMP, pałac Volmersteinów. Wąbnice – muzeum Hochbergów. Ścieżka przyrodnicza OWS Karłów - Wałkowa - OWS Karłów, o długości 5,5 km prowadzi przez leśne partie w pobliżu ośrodka wypoczynkowego w Karłowie.
Inwestycje: Centrum edukacji przyrodniczej w Wałkowej „Dom Drzewa” k. Milicza5 – inwestycja dotyczy remontu budynku łuszczarni szyszek wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W założeniu mato być obiekt o funkcjach szkoleniowo-audytoryjnych, gdzie będą odbywać się szkolenia osób dorosłych (związane z „zielonymi miejscami pracy”. Szkolenia dotyczyć będą tematyki drzew (ekologia lasu, leśnictwo, sadownictwo, siedliska, ekosystemy, gatunki). Dodatkowo obiekt będzie pełnił funkcje muzealne, wystawiennicze (proces łuszczenia szyszek), promocyjne (żywność związana z owocami drzew).
Zagospodarowanie boiska (gril, wiata) oraz placu zabaw przy świetlicy w Wałkowie.
Turystyka piesza, konna, agroturystyka, interesujący krajoznawczo obszar.

- Staw Wydymacz - staw z roślinnością szuwarową, wilgotny grąd na obrzeżach stawu ze zrębami i uprawami leśnymi. Rezerwat Wydymacz, zaplecze dla pobliskiego Antonina. Ścieżka przyrodnicza Antonin – staw Wydymacz – Antonin- 2,5 km, przebiega przez łęgi jesionowo-olszowe wokół stawu Wydymacz, chronione rezerwatem przyrody. Ścieżka posiada 7 przystanków z tablicami objaśniającymi.
Obszar interesujący krajoznawczo, turystyka piesza.

- Las przy Drodze Telefonicznej (pow. nr 229) – miejsce gniazdowania 25% populacji trzmielojada w Dolinie Baryczy. Ubogie zagospodarowanie turystyczne: czerwony szlak rowerowy, zaplecze dla Radziądza, punkt edukacyjny Nadleśnictwa Żmigród.
Turystyka piesza, rowerowa, zbieractwo.

- dalsze otoczenie Kompleksu Potasznia - Las przy Wielgim (159), Lasy przy Stawie Jan (160), lasy mieszane z udziałem sosny, świerka, dębu, buka, olchy, starodrzew sosnowy, młode uprawy sosnowe.
Obszar nieznacznie zagospodarowany, jedynie w zachodniej i północnej części szlak rowerowy Doliny Baryczy, szlak kajakowy.
Turystyka piesza, rowerowa, agroturystyka, zbieractwo, kajakarstwo.
Inwestycje: potencjał do rozwoju szlaku pieszego, kontynuacja szlaku konnego.

- otoczenie Kompleksu Stawno - Pola i łąki wokół Czatkowic (108), Łąki pod Krośnicami (109), mozaika pól, łąk i pastwisk, z zakrzaczeniami, zadrzewieniami przy drogach i rowach oraz szpalerami drzew.
Relatywnie bardzo dobre zagospodarowanie turystyczne: niebieski szlak pieszy (PN część), czerwony szlak pieszy (pd. część), szlak konny Doliny Baryczy (pn, zach. I pd. część), szlak rowerowy Doliny Baryczy (pd. część), szlak kajakowy (pn. część), Ruda Milicka (baza noclegowa, baza wypadowa na kompleks Stawno), Grabownica (baza wypadowa na staw Grabownica).
Turystyka piesza, rowerowa, kajakowa, konna, agroturystyka.
Inwestycje: baza noclegowa i gastronomiczna w Rudzie Milickiej i Grabownicy, miejsca postojowe na przecięciu szlaków, centrum edukacji o regionie w Rudzie Milickiej, parking w Rudzie Milickiej.

Wzgórza Czarownic (138) - kompleks leśny z przewagą borów sosnowych.
Niedaleko szlak kajakowy Doliny Baryczy.
Turystyka piesza, kajakowa, zbieractwo.
Inwestycje: potencjalna lokalizacja przystani kajakowej (zejścia) pomiędzy miejscowością Gruszeczka a Ruda Żmigrodzka.

- Las na Mosiej Górze (162) - bór sosnowy z fragmentem dąbrowy. Obszar praktycznie niezagospodarowany turystycznie, prócz fragmentu czerwonego szlaku rowerowego. Potencjalnie dobre miejsce do rozwoju turystyki pieszej, narciarskiej w tym zjazdowej (w mniejszym zakresie), biegowej.

- wschodnie otoczenie Kompleksu Ruda Sułowska - Pola i łąki Słączno - Ruda Sułowska (100), Dolina Młynówki Sułowskiej (96), Lasy na zachód od Sułowa (217), mozaika różnych upraw zbożowych z przewagą pszenicy i kośnych łąk, z zakrzaczeniami, szpalerami drzew wzdłuż dróg i rowami porośniętymi trzciną, sośniny z fragmentami olszyn.
Obszar relatywnie słabo zagospodarowany turystycznie: niebieski szlak pieszy, konny.
Turystyka piesza, konna, agroturystyka.
Inwestycje: potencjalna rozbudowa szlaku konnego wraz z infrastrukturą, rozwój liczby i oferty gospodarstw agroturystycznych.

- północne i zachodnie otoczenie kompleksu Radziądz - Las Wilkowski (14) - bory sosnowe z fragmentami innych typów wzdłuż dróg śródleśnych
Na zagospodarowanie turystyczne składa się czerwony szlak rowerowy. Turystka rowerowa, narciarstwo biegowe, rolkarstwo.
Inwestycje: przedłużenie szlaku konnego wraz z infrastrukturą.