Załączniki : rozdz1
min

Załącznik 2

Treść wywiadów z ekspertami z Doliny Baryczy

14 listopada 2012

 

Data: 17.06.2011
Metryczka:
- Imię, nazwisko: Emilia Szczęsna
- Instytucja: Stawy Milickie SA
- Funkcja: Dyrektor Marketingu

1. Jak długo prowadzi Pan(i) działalność w Dolinie Baryczy?

-od grudnia 2010

2. Jaki typ działalności Pan(i) prowadzi w Dolinie Baryczy?

- odpowiadam za politykę marketingową Spółki „Stawy Milickie”

3. Jakie walory uważa Pan(i) za najważniejsze dla tego obszaru?

Najważniejsze  -w kolejności: walory przyrodnicze, turystyczne, rybackie
Walory przyrodnicze jako obszary chronione, ostoja ptactwa i walory krajobrazowe
Walory turystyczne – turystyka kwalifikowana, aktywna oraz przyrodniczo-edukacyjna.

4. Pod jakie funkcje Pana(i) zdanie powinny być zagospodarowywane obszary Doliny Baryczy (np. działalność turystyczna – jaka?, rolnicza, przemysłowa, obszary chronione)?

Powinna zostać zachowana funkcja rybacka (inaczej nam wszystko padnie) oraz powinna być rozwinięta funkcja turystyczna, przy zachowaniu obszarów chronionych

5. Jakie problemy Pana(i) zdaniem są najbardziej niebezpieczne dla rozwoju tego obszaru?

  • - potencjalna możliwość upadku produkcji rybackiej, a co za tym idzie bezrobocie i problem z utrzymaniem bioróżnorodności terenu,
  • - jeszcze bardziej restrykcyjna polityka obejmowania ochroną przyrody tego obszaru przy jednoczesnym braku pomysłu otwarcia części obszaru mniej cennej przyrodniczo na rozwój oferty turystycznej
  • – zamknięcie drogi do rozwoju oferty turystycznej regionu (chodzi o sytuacje, kiedy wprowadzona zostałaby straż rezerwatowa); niebezpieczna byłaby sytuacja kiedy dostęp do walorów przyrodniczych dla grup turystycznych zostałby drastycznie ograniczony do części potencjalnie możliwych do udostępnienia
  • - niebezpieczeństwem jest okopywanie się na pozycjach stron zainteresowanych rozwojem i ochroną przyrody (przyrodnicy na wszystko mówią nie)  - musimy dojść do konsensusu

6. Jakie znaczenie w Pana (i) odczuciu ma zjawisko nielegalnych kąpielisk na obszarze Doliny Baryczy? Czy jest to poważny problem?

Pytanie do straży rybackiej: Jakie znaczenie w Pana (i) odczuciu ma zjawisko nielegalnych kąpielisk na obszarze Doliny Baryczy? Czy jest to poważny problem? Jak często zdarzają się wykroczenia z tego tytułu (liczba mandatów, nielegalne wejścia? Co sądzi Pan(i) nt. intensywności zagrożeń dla środowiska przyrodniczego Doliny Baryczy związanego z istnieniem nielegalnych kąpielisk na obszarze? Jakiego typu zagrożenia mogą być z tym związane?

Nielegalne kąpieliska będą istniały dotąd, dopóki nie będzie legalnych kąpielisk. Jest to problem – prawdziwym problemem jest brak legalnych kąpielisk.


7. Co sądzi Pan(i) nt. intensywności zagrożeń dla środowiska przyrodniczego Doliny Baryczy związanego z płoszeniem ptaków na obszarze? Jakiego typu zagrożenia mogą być z tym związane?

W odniesieniu do turystów nie wiem. Dopóki rybacy chcą zarabiać na produkcji ryb, to będą płoszyć ptaki rybożerne.

8. Co sądzi Pan(i) nt. intensywności zagrożeń dla środowiska przyrodniczego Doliny Baryczy związanego z paleniem ognisk na obszarze? Jakiego typu zagrożenia mogą być z tym związane?

Nie potrafię odpowiedzieć.

9.  Jakiego typu zjawiska związane z ruchem turystycznym* stanowią największe zagrożenie dla środowiska przyrodniczego Doliny Baryczy Pana/Pani zadaniem?

Niedostateczna kanalizacja ruchu turystycznego (za mało jest szlaków dobrze oznaczonych i przygotowanych turystycznie; brak centrów stanowiących punkty wyjścia na szlaki), zagrożeniem są próbujący uprawiać sporty motorowe – quady, motory crossowe, samochody terenowe

10. Proszę zidentyfikować miejsca o największej intensywności ruchu turystycznego w obrębie obszarów chronionych (w tym w rezerwatach) w gminie Milicz i Żmigród.

kompleks Stawno

11. Proszę ocenić charakter ruchu turystycznego w tych miejscach (rozproszony na obszarze, skupiony w kilku miejscach) oraz wpływ na środowisko przyrodnicze.

Osią jest grobla Stawno-Nowe Grodzisko – ale ludzie lubią z tej osi schodzić w miejsca gdzie nie można

12. Jakie widzi Pan(i) możliwości wprowadzania ruchu turystycznego w obszar Stawów Milickich, bez negatywnych skutków dla środowiska przyrodniczego?

Sieć komplementarnych szlaków turystycznych, dobrze oznakowanych i dobrze przygotowanych wraz z centrami wyjścia; park narodowy

13. Jakie widzi Pan(i) utrudnienia wprowadzania ruchu turystycznego w obszar Stawów Milickich?

Niedostateczna współpraca zainteresowanych podmiotów (Spółka, przyrodnicy, gminy) w zakresie opracowania planu rozwoju turystki na tym obszarze