Ruch turystyczny w Dolinie Baryczy - analiza badań kwestionariuszowych : rozdz1
  • Ryc. 5
  • min
min

Ocena bazy noclegowej w Dolinie Baryczy

13 listopada 2012

Baza noclegowa w Dolinie Baryczy była oceniana pod kątem standardu, ceny, gościnności, porządku oraz obecności i jakości usług dodatkowych np. sauna, basen, spa. W ocenie brało udział 67 respondentów (tj. 36%), tj. ci, którzy korzystali z bazy noclegowej na obszarze.

Widoczne jest dosyć duże zróżnicowanie pomiędzy ocenami poszczególnych elementów. Najlepiej ocenione przez respondentów zostały gościnność, porządek oraz cena oferowanych usług w obiektach noclegowych (Ryc. 5). Bardzo dobrze poziom gościnności jako bardzo dobry oceniło 70% respondentów, wskazuje to na właściwe podejście gestorów bazy noclegowej do swoich klientów. Jest to cecha, na której należy budować właściwe relacje w kontaktach z turystami. Standard, gościnność oraz porządek nie uzyskały żadnej oceny negatywnej. Pozostałe elementy były oceniane słabiej, ale również na zadowalającym poziomie.

Przeprowadzone badania ankietowe wskazują na dosyć ubogą ofertę dodatkową bazy noclegowej oraz jej jakość. Poziom usług dodatkowych przez 68% respondentów został oceniony jako niedostateczny lub dostateczny.

Ryc. 5 Ocena bazy noclegowej na obszarze Doliny Baryczy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych