Ruch turystyczny w Dolinie Baryczy - analiza badań kwestionariuszowych : rozdz1
  • Ryc. 6
  • min
min

Ocena usług pilockich i przewodnickich

14 listopada 2012

 

Usługi pilockie oraz przewodnickie zostały ocenione wg kryterium wiedzy o obszarze, sposobu przekazywania wiedzy, dostosowania przekazu informacji do grupy, korzystania z nagłośnienia podczas wycieczki oraz kontakt z grupą. W ocenie usług pilockich i przewodnickich brało udział jedynie 9% respondentów (16 osób), którzy z tych usług korzystali. Świadczy to z jednej strony o niewielkiej dostępności tych usług dla odwiedzających, z drugiej strony może wskazywać również na brak potrzeby korzystania z tego typu usług. Rozstrzygnięcie tej kwestii wymaga pogłębionych badań. Należy również traktować poniższe wyniki orientacyjnie, a w kolejnych latach badania pogłębić.

Z przeprowadzonych badań wynika, że jakość usług przewodnickich i pilockich w Dolinie Baryczy jest dosyć dobra. Bardzo dobrze zostały ocenione wiedza nt. obszaru (44% respondentów) oraz kontakt z grupą (45,5%). Najwięcej zastrzeżeń było do korzystania z urządzeń nagłośniających umożliwiających odbiór informacji, 20% respondentów oceniła ten element na ocenę niedostateczną lub dostateczną.

Ryc. 6 Ocena usług przewodnickich i pilockich na obszarze Doliny Baryczy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.