Ruch turystyczny w Dolinie Baryczy - analiza badań kwestionariuszowych : rozdz1
  • Ryc. 4
  • min
min

Ocena atrakcji turystycznych

13 listopada 2012

Atrakcje turystyczne Doliny Barycz oceniano pod kątem dostępności dla turystów, dostępności informacji o obiekcie, oznakowania dojścia do obiektu na trasie, stanu technicznego, obecności miejsc odpoczynku (wiat, stolików), obecności parkingów, obecności informacji o zasadach zachowania na obszarze chronionym. Atrakcje turystyczne zostały ocenione przez 171 osób.
Wśród atrakcji, które zostały uznane za najważniejsze, charakterystyczne dla obszaru Doliny Baryczy, respondenci wskazywali obecność stawów (16,9%), bliski kontakt z naturą (12,3%), awifauna (11,4%) (Tab. 3). Należy podkreślić duże zróżnicowanie w udzielanych odpowiedziach, natomiast większość z nich dotyczy walorów środowiska przyrodniczego i elementów jego zagospodarowania.

Tab. 3

W większości stan zagospodarowania atrakcji turystyczny został oceniony jako dobry (jest to najliczniejsza grupa respondentów), zróżnicowanie oceny wyraża się poprzez większą reprezentację osób oceniających poszczególne elementy jako niedostateczne bądź dostateczne.

Ryc. 4 Ocena atrakcji turystycznych na obszarze Doliny Baryczy.

Wśród elementów branych pod uwagę, najsłabiej oceniane przez respondentów jest: oznakowanie dojścia do atrakcji turystycznych, obecność miejsc do odpoczynku oraz obecność informacji o zasadach zachowania na obszarze chronionym.
Ponad 1/5 odwiedzających bardzo negatywnie oceniła system oznakowania dojścia do atrakcji turystycznej na trasie. 23% uważa oznakowanie za dostateczne, a jedynie 9% za bardzo dobre.
Słabym punktem Doliny Baryczy zdaniem 54% respondentów jest niewystarczająca ilość miejsc do wypoczynku (wiaty, stoliki) na trasie. 35% odwiedzających oceniło ten element jako dobry lub bardzo dobry.
Daleko od ideału jest również sytuacja obecności i możliwości zaparkowania samochodu w pobliżu atrakcji. 47% odwiedzających wystawiło tutaj ocenę niedostateczną lub dostateczną.
Z punku widzenia turystyki zrównoważonej ważna jest obecność informacji o zasadach zachowania w obszarach chronionych. W tej materii jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia na obszarze Doliny Baryczy. Ponad połowa respondentów oceniła ten element jako niedostateczny bądź dostateczny, a prawie 1/5 nie ma zdania w tej sprawie, co także może wskazywać na niezbyt pochlebną ocenę.
Atrakcje turystyczne w Dolinie Baryczy najlepiej oceniane są pod kątem dostępności dla odwiedzających oraz stanu technicznego. Jako dobrą i bardzo dobrą dostępność oceniło 56,5% respondentów, natomiast stan techniczny 58%.