Cel opracowania i źródła informacji : rozdz1
min

Cel opracowania, źródła informacji

Niniejsze opracowanie jest analizą uwarunkowań rozwoju turystyki na obszarze Doliny Baryczy niezbędne do opracowania programu operacyjnego rozwoju turystyki przyjaznej środowisku przyrodniczemu, jako potencjalnego źródło dochodu dla miejscowej ludności.

13 października 2012

Zebrany i opracowany materiał zostanie wykorzystany również na potrzeby sporządzenia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794).

Niniejsze opracowanie zawiera wymagane rozporządzeniem:
- inwentaryzację zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych z ich charakterystyką, oceną stanu, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony,
- ustalenia niezbędne do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,
- charakterystykę i ocenę uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku krajobrazowego, w szczególności w zakresie dotychczas prowadzonej na terenie parku działalności gospodarczej i polityki przestrzennej oraz turystyki i rekreacji,
- charakterystykę i ocenę stanu zagospodarowania przestrzennego w zakresie elementów zagospodarowania przestrzennego wpływających lub mogących wpływać na zasoby, twory i składniki przyrody, walory krajobrazowe oraz wartości kulturowe chronione w parku krajobrazowym,
- wskazanie istniejących i projektowanych form ochrony przyrody.

Obszar „Doliny Baryczy” jest i był przedmiotem wielu działań mających na celu identyfikację potencjału rozwojowego oraz wskazanie kierunków rozwoju. Od początku lat 90 – tych znajduje się w obszarze działań kilku współpracujących ze sobą oraz z samorządami organizacji pozarządowych, przede wszystkim PTPP pro Natura, Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju oraz Stowarzyszenia Gmin Doliny Baryczy.
W wyniku aktywności Lokalnej Grupy Działania, na którą składa się osiem gmin z obszaru oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy wypracowano Strategiczne kierunki rozwoju zrównoważonego rozwoju regionu „Dolina Baryczy”, wizję rozwoju w Dolinie. W tym celu sporządzono analizę SWOT, która odnosiła się między innymi do turystyki i walorów przyrodniczo – kulturowych (Tab. 1)

Zestawiono również cele strategiczne rozwoju tej dziedziny. Celem strategicznym jest rozwój turystyki w regionie w oparciu o racjonalne wykorzystanie i ochronę zasobów przyrodniczo-kulturowych.
Cele operacyjne zakładają:
1. Opracowanie i realizacja programu rozwoju turystyki opartej o zasoby przyrodniczo-kulturowe.
2. Wypracowanie i realizacja zintegrowanego systemu promocji regionu „Dolina Baryczy”.
3. Wspieranie działań samorządów w opracowaniu i realizacji zrównoważonej gospodarki przestrzennej w gminach.
4. Aktywny udział w ochronie najcenniejszych zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

Na zlecenie WWF – Światowego Funduszu na rzecz Przyrody na obszarze Doliny Baryczy przeprowadzono badania ankietowe dotyczące zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Badania przeprowadzono wśród lokalnych aktorów w gminach (m. in. sołtysów, urzędników, liderów wiejskich społeczności, nauczycieli). W sumie zebrano 58 ankiet. Na podstawie ich wyników sformułowano kilka wniosków, co do rozwoju obszaru Doliny Baryczy, które są przedmiotem szczegółowego opracowania:
- Zdaniem respondentów poprawa stanu środowiska naturalnego i wykorzystanie walorów przyrodniczych jest czynnikiem rozwojowym. W szczególności może się to w znacznym stopniu przyczynić do: rozwinięcia zróżnicowanej oferty turystycznej w regionie (63%), zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców (56%), poprawy stanu zdrowotnego i jakości życia mieszkańców (55%) i zmniejszenie poziomu bezrobocia (44%),
- Zaledwie 8 uczestników badania (tj, niecałe 4% ogółu) wskazało, że jednym z głównych źródeł dochodów dla mieszkańców jest turystyka. Wymaga ona zatem wielu działań rozwojowych i promocji.
- Zdecydowana większość (72%) ankietowanych widzi związek pomiędzy zachowaniem wysokich walorów środowiska naturalnego, a możliwością poprawy sytuacji ekonomicznej („zdecydowanie tak” 37% i „raczej tak” 35%),
- Wśród wybranych 3 kierunków zdecydowanie przewodzą turystyka i programy rolnośrodowiskowe. Za bardzo ważne źródło dochodu dla całego obszaru turystykę uznało aż 34 % ankietowanych, a programy rolnośrodowiskowe 30% respondentów. Produkty lokalne jako ważne wskazało tylko 10% badanych,
- Bazująca na walorach przyrodniczych turystyka jest zdecydowanie preferowanym kierunkiem rozwoju badanych obszarów.

Niniejsze opracowanie jest zatem kontynuacją działań, mających na celu wspieranie rozwoju turystyki przyjaznej środowisku na tym obszarze. W analizach wykorzystano opracowania wcześniej poczynione przez PTPP pro Natura, DFE, a także dane zebrane pomocą ankiety telefonicznej skierowanej do podmiotów prowadzących działalność w zakresie usług turystycznych w dolinie Baryczy, sporządzonej na potrzeby opracowania (Załącznik 1).