Metodyka strefowania działalności turystycznej na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy : Etap 3: Określenie rodzajów (...)
  • Ryc. 4
  • min
min

Określenie rodzajów i form turystyki dla każdej ze stref.

Na podstawie analizy walorów turystycznych oraz form zagospodarowania turystycznego wyznaczono formy i rodzaje turystyki, które mają potencjał rozwojowy w każdej ze stref (por. Leśniak, 2006).

13 października 2012

 

Pod uwagę wzięto następujące formy ekoturystyki:

- Wędkarstwo
Obszar Doliny Baryczy potencjalnie jest bardzo atrakcyjny dla wędkarzy. Na tym terenie znajdują się duże zespoły stawów hodowlanych oraz liczne rzeki. Szczególne znaczenie mają dwa sąsiadujące ze sobą rejony milicki i żmigrodzki. Stawy te nie są jednak udostępnione dla wędkarstwa amatorskiego a jedynie służą celom hodowlanym. Dla wędkarzy wyznaczono kilka łowisk komercyjnych i akwenów dla członków PZW (Ryc. 4.)

- Wędrówki wodne
Głównym elementem decydującym o przydatności wód dla wędrówek kajakowych jest głębokość wody wynosząca minimum 30 cm. Pozostałe czynniki to: czystość wód i powietrza, zalesienie terenów nadbrzeżnych, walory krajobrazowe oraz dostępność brzegów. Na omawianym obszarze występują atrakcyjne tereny dla wędrówek wodnych. Tworzą je Barycz oraz jej dopływy Orla, Polska Woda, Młyńska Woda i Sąsiecznica. Wszystkie rzeki maja charakter nizinny i wyróżniają się niskim spadkiem, co sprawia, że przepłynięcie nimi jest stosunkowo łatwe. Jednak niski spadek bywa wyraźną przeszkodą, gdyż szczególnie w okresach niżu opadowego (sierpień – wrzesień) spływ jest utrudniony bądź też niemożliwy z powodu zbyt niskiego stanu wód.

- Narciarstwo biegowe
Teren Doliny Baryczy jest nizinny i nie spełnia minimum warunków do uprawiania narciarstwa zjazdowego (min różnica wzniesień 150m, kąt nachylenia stoku 7 - 26°).
Z powodzeniem można na tym terenie uprawiać jednak narciarstwo biegowe, które ściśle uzależnione jest od grubości (min 20 cm) i czasu zalegania (min 60 dni) pokrywy śnieżnej. Z powodu braku wytyczonych szlaków do wędrówek narciarskich, amatorzy tej formy turystyki kwalifikowanej mogą korzystać z odcinków szlaków pieszych i rowerowych (Ryc. 7.).

- Wędrówki piesze
Obszar Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” doskonale nadaje się do uprawiania pieszych wędrówek nizinnych. Brak uciążliwego przemysłu, niski stopień urbanizacji i wielka różnorodność środowisk przyrodniczych sprawiły, że na tym obszarze wyznaczono bardzo wiele pieszych szlaków turystycznych, przebiegających przez różnorodne zbiorowiska leśne, wilgotne łąki i wielkie kompleksy stawów.
Na obszarze 16 gmin zidentyfikowano 354 km szlaków pieszych (Ryc. 7.).

- Wędrówki rowerowe
Dolina Baryczy to sprzyjający teren dla rowerzystów. Liczna sieć utwardzonych dróg leśnych oraz dróg lokalnych o wyjątkowo małym ruchu samochodowym, piękne krajobrazy a także urozmaicona miejscami rzeźba terenu szczególnie zachęca do odbywania wycieczek rowerowych. Coraz bogatsza staje się oferta szlaków dla turystów rowerowych.

- Roller skating
Omawiane obszary potencjalnie stanowią atrakcyjny teren dla amatorów rolkarstwa. Przeważają tu tereny nizinne o dobrze rozbudowanej sieci dróg lokalnych oraz utwardzonych dróg leśnych, które mają jeszcze jeden atut w postaci braku ruchu samochodowego.

- Myślistwo i łowiectwo
Obszar Doliny Baryczy jest bardzo atrakcyjny pod względem walorów łowieckich. Warunkuje to przede wszystkim sprzyjająca charakterystyka przyrodniczo-leśna tego regionu. Na omawianym obszarze dominują rozległe kompleksy leśne, (lesistość sięga tu 40% i jest zdecydowanie wyższa od średniej lesistości Polski), wśród których przeważają lasy sosnowe średnich klas wieku. Lasy te są przede wszystkim ostoją jelenia, sarny, dzika i daniela. Istotne jest również bogactwo drobniejszej zwierzyny łownej, takiej jak lis, borsuk, jenot, norka amerykańska, zając, dziki królik, kuna leśna, tchórz czy też piżmak.
Obszary te, w przeważającej części są pod zarządem Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz w Poznaniu i obejmują Nadleśnictwa Antonin, Milicz i Żmigród oraz w mniejszej części Nadleśnictwa Krotoszyn, Oborniki Śląskie, Oleśnica i Taczanów. Podmioty te, poza typową gospodarką leśną, prowadzą także Ośrodki Hodowli Zwierzyny (OHZ), wśród których na uwagę zasługuje Leśnictwo Łowieckie Wróbliniec – OHZ 17 oraz Leśnictwo Łowieckie Kubryk – OHZ 26. Dzięki pracy tych ośrodków, notuje się istotny wzrost pogłowia grubej zwierzyny łownej.
Rozwój myślistwa i łowiectwa umożliwiają na tym terenie kwatery myśliwskie, wśród których największe znaczenie mają kwatery Kubryk i Wróbliniec w Nadleśnictwie Milicz oraz kwatera Niezgoda w Nadleśnictwie Żmigród. Łowiska Doliny Baryczy cieszą się dużą popularnością, zarówno wśród myśliwych z Polski jak również z zagranicy i są one przez nich dobrze oceniane.

- Bird watching
Obserwowanie ptaków (ang. bird watching) jest popularną formą spędzania wolnego czasu w krajach Europy Zachodniej i Północnej, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Norwegii. Również w Polsce ta forma wypoczynku, zyskuje coraz więcej
10
zwolenników. Obszar Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” posiada idealne warunki naturalne do rozwoju tej formy rekreacji. Na obszarze tym stwierdzono 277 gatunków ptaków, w tym 169 gatunków lęgowych, z których większość gniazduje w rezerwacie ornitologicznym „Stawy Milickie”. Na tym największym w Europie Środkowej kompleksie stawów rybnych, regularnie gniazduje 60 gatunków ptaków wodno - błotnych a podczas wiosennych i jesiennych przelotów, można tu obserwować stada liczące nawet po kilka tysięcy ptaków.
Bardzo dobre warunki do obserwacji ptaków środowiska wodno - błotnego, występują w otoczeniu dużych stawów z wyspami trzcinowymi. Można tu wymienić choćby Staw Stary (punkt obserwacyjny na pn-zach brzegu stawu, dobry widok na wysepki trzcinowe), Staw Jeleni III (punkt obserwacyjny na pd. – wsch. brzegu stawu, przy tzw. szwedzkiej drodze), Staw Mewi Duży (punkt obserwacyjny na pn brzegu stawu, z dobrym widokiem na liczne szuwary), Staw Słoneczny Górny (punkt obserwacyjny na wsch brzegu stawu, z grobli) czy też Staw Grabownica (punkt obserwacyjny z pn-zach brzegu na licznie występujące wysepki trzcinowe). Do najczęściej spotykanych gatunków ptaków, gniazdujących w tym środowisku zalicza się gęś gęgawą, bąka, błotniaka stawowego, perkoza rdzawoszyjego, perkoza dwuczubego, mewę śmieszkę oraz liczne kaczki.

Istotne znaczenie mają również gatunki ptaków środowisk leśnych, które gniazdują w otaczających stawy zespołach leśnych a nad stawy zapuszczają się w poszukiwaniu pokarmu. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: bocian czarny, orzeł bielik, kania czarna i kania ruda. Ponadto ze środowiskiem leśnym, nierozerwalnie związane są takie gatunki ptaków jak dzięcioł czarny czy sowy (puszczyk i uszatka).
Należy również wspomnieć o ptakach gniazdujących na łąkach i innych terenach otwartych. Są to przede wszystkim czajki, krwawodzioby, błotniaki łąkowe i błotniaki zbożowe.
Do obserwacji ptaków przydatne są specjalne wiaty i wieże widokowe, które pozwalają przypatrywać się przyrodzie przez lornetkę czy lunetę czy zrobić zdjęcie. Dotychczas zbudowano dwa takie obiekty, nad stawem Trzcielin Nowy koło Przygodzic oraz nad stawem Słupickim Starym, w okolicy Rudy Milickiej, która jednak znajduje się w stanie ruiny. Potrzeby są jednak dużo większe, dlatego projektowane są kolejne tego typu obiekty, między innymi nad stawem Grabownica, Polnym, Słupickim Starym (w miejscu poprzedniego obiektu) czy Niezgoda.
Ponieważ ta forma spędzania czasu wolnego zyskuje coraz większe rzesze zwolenników, wydaje się, że w miejscach obserwacji ptaków powinny być ustawione kolorowe tablice informacyjne, które pomogą w rozpoznaniu gatunków ptaków osobom początkującym.
Należy jednak pamiętać, iż na obszarze zarządzanym przez Państwowy Zakład Budżetowy „Stawy Milickie” w Rudzie Sułowskiej, a także na terenie rezerwatu „Stawy Milickie” istnieją ograniczenia w swobodzie poruszania się w obrębie grobli między stawami, które ograniczają możliwości rozwoju bird watchingu.