Strefy działalności turystyczne w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy : Strefa ekstensywnego użytkowania
min

Strefa ekstensywnego użytkowania

13 października 2012

Strefa udostępniana tylko dla turystyki mającej na celu poznanie występujących unikatowych walorów przyrodniczych, osobliwości krajobrazowych. Ruch turystyczny odbywa się w obrębi wyznaczonych szlaków wraz z przewodnikiem.

Infrastruktura turystyczna ograniczona do tablic informacyjnych, wież obserwacyjnych, a także szlaków przyrodniczych ułatwiających poznanie cennych walorów. Ruch w tej strefie odbywa się wg zasad ustalonych w Planie Ochrony dla rezerwatu.

Strefa obejmuje obszary o niskich wartościach chłonności naturalnej tj. rezerwaty przyrody Stawy Milickie, Olszyny Niezgodzkie, miejsca występowania gatunków strefowych, łąki trzęślicowe, torfowiska, łęgi – siedliska Natura 2000, murawy napiaskowe, wszystkie zinwentaryzowane siedliska motyli, Stawy Krośnickie, Kompleks stawów Żeleźniki, Stawy Gadzinowe, Stawy Grabek, Staw Zimowy w Kompleksie Potasznia i inne