Strefy działalności turystyczne w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy : Strefa skoncentrowanego użytkowania
  • Ryc. 10.
  • min
min

Strefa wyłączona z twardej infrastruktury i masowego użytkowania (2A)

Strefa obejmuje łąki rajgrasowe oraz pozostałe części obszaru Natura 2000, które nie znalazły się w strefie pierwszej, a są cenne ze względu na ornitofaunę (por. Zając, Smyk, 2008). W strefie dopuszczone jest wytyczanie szlaków turystycznych, bez nowych inwestycji trwałych w infrastrukturę towarzyszącą.

13 października 2012

Główne obszary to3:

- Olsy nad Ługą (pow. nr 6) – miejsce gniazdowania 25% populacji trzmielojada w Dolinie Baryczy, a także stanowisko lęgowe 4 innych gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: bielika, żurawia, dzięcioła czarnego i dzięcioła średniego.
Są potencjalnie zagrożone melioracją odwadniającą. Zaleca się utrzymać wysokie uwilgotnienie terenu, zachować przestoje starych drzew, pozostawiać stare, obumierające i martwe drzewa, szczególnie starsze (ponad 80-letnie) dęby w miarę możliwości utrzymanie siedliska gatunku w stanie niezmienionym.
Obszar praktycznie nie zagospodarowany turystycznie: czerwony szlak rowerowy.
Turystyka piesza, rowerowa, rolkarstwo, narciarstwo biegowe.

- Lasy przy Stawach Jelenich (pow. nr 7) – miejsce gniazdowania 25% populacji dzięcioła zielonosiwego w Dolinie Baryczy, a także stanowisko lęgowe 3 innych gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: żurawia, dzięcioła czarnego i dzięcioła średniego.
Potencjalnie zagrożone melioracją odwadniającą, zaleca się utrzymać wysokie uwilgotnienie terenu. Rezerwat Olszyny Niezgodzie.
Zagospodarowanie turystyczne: niebieski szlak pieszy, rowerowy Doliny Baryczy.

- Lasy na płd.-zach. od Grabówki (pow. nr 9) – miejsce gniazdowania ponad 30% populacji kani rudej w Dolinie Baryczy, a także stanowisko lęgowe kilku innych gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, m.in.: bielika, żurawia, dzięcioła czarnego i dzięcioła średniego.
Potencjalnie zagrożone melioracją odwadniającą, zaleca się utrzymać wysokie uwilgotnienie terenu, zachować przestoje starych drzew, utrzymać lub utworzyć strefę ochronną w otoczeniu gniazda gatunku pozostawiać stare, obumierające i martwe drzewa, szczególnie starsze (ponad 80-letnie) dęby w miarę możliwości utrzymanie siedliska gatunku w stanie niezmienionym. Gabówka, Ruda Sułowska.

Zagospodarowanie turystyczne: wieże widokowe na stawach (Grabówka, Ruda Sułowska), szlak rowerowy Doliny Baryczy, wioska bociana (Ruda Sułowska), niebieski szlak rowerowy.

Inwestycje: kontynuacja szlaku konnego.

- Las Wilkowski (pow. nr 14) – na stanowisku występuje ponad 30% populacji lelka
w Dolinie Baryczy.
Zagrożenia: zmiany uwodnienia terenu, wycinanie starych drzew, usuwanie martwego drewna.
Obecnie nie zagospodarowany turystycznie, w przyszłości możliwość poprowadzenia szlaku konnego.
- Las na pd. od Sarzyny (pow. nr 17) – miejsce gniazdowania ponad 30% populacji kani rudej w Dolinie Baryczy, a także stanowisko lęgowe kilku innych gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: bielika, żurawia, zimorodka, dzięcioł średniego.
Zagrożenia: potencjalnie zagrożone melioracją odwadniającą. Utrzymać wysokie uwilgotnienie terenu, pozostawić stare, obumierające i martwe drzewa, szczególnie starsze (ponad 80-letnie) dęby, zachowanie przestojów starych drzew, utrzymanie lub utworzenie strefy ochronnej w otoczeniu gniazda bielika i kani rudej.

- Lasy na wsch. od Żmigrodu (pow. nr 22) – miejsce gniazdowania 25% populacji
trzmielojada w Dolinie Baryczy, a także stanowisko lęgowe bociana czarnego (gatunek strefowy).
Obszar dosyć dobrze zagospodarowany turystycznie: niebieski i czerwony szlak pieszy, szlak kajakowy, czerwony szlak rowerowy, szlak rowerowy Doliny Baryczy.
Inwestycje: kontynuacja szlaku konnego Doliny Baryczy.
Turystyka piesza, rowerowa, kajakowa.

- Stawy Gądkowice (pow. nr 84) – stanowisko lęgowe licznych rzadkich i zagrożonych gatunków, m.in. bąka, żurawia, rybitwy czarnej, zielonki i dzięcioła średniego.
Zalecane odławianie stawu do końca lutego lub w jesieni, opracować i wdrożyć zasady przyjaznego ptakom pozyskiwania trzciny na zbiornikach wodnych.
Zagospodarowanie turystyczne: niebieski szlak pieszy, wieża obserwacyjna na stawie Gądkowickim, w południowej części szlak kajakowy (na Baryczy).
Turystyka piesza, kajakowa, obserwacja ptaków.

- Stawy Bartniki (pow. nr 91) - Pola i łąki pod Bartnikami (93) - mozaika pól i kośnych łąk, z zakrzaczeniami, zadrzewieniami i szpalerami drzew oraz z zakrzaczonymi i porośniętymi trzciną głębokimi rowami. Stanowisko lęgowe m.in. kormorana, bąka, czapli siwej, żurawia, dzięcioła zielonosiwego i dzięcioła średniego.
Zaleca się opracowanie i wdrożyć zasady przyjaznego ptakom pozyskiwania trzciny na zbiornikach wodnych, pozostawić stare, obumierające i martwe drzewa, szczególnie starsze (ponad 80-letnie) dęby.
Zagospodarowanie turystyczne: ubogie, niebieski szlak pieszy, w południowej strony szlak kajakowy (na Baryczy).
Turystyka piesza, kajakowa, obserwacja ptaków.
Inwestycje: wieża obserwacyjna

- Stawy Drożdżęcin (pow. nr 118) – miejsce gniazdowania ponad 30% populacji rybitwy czarnej występującej w Dolinie Baryczy oraz stanowisko lęgowe gęgawy, zausznika, bąka, błotniaka stawowego, żurawia, sieweczki rzecznej i zimorodka.
Zaleca się zachować część wypłaceń, unikać rębni zupełnych na rzecz rębni złożonych, pozostawiać stare, obumierające i martwe drzewa, zachować istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne i utrzymać w nich kolczaste krzewy, nie likwidować nigdy wszystkich zakrzaczeń równocześnie.
Zagospodarowanie turystyczne: czerwony szlak rowerowy, 2 wieże obserwacyjne,
Inwestycje: kontynuacja szlaku konnego Doliny Baryczy
Turystyka piesza, rowerowa, obserwacja ptaków, rolkarstwo.

- Staw Soczewica (pow. nr 122) – miejsce gniazdowania ponad 35% populacji rybitwy czarnej oraz stanowisko lęgowe m.in. cyranki, gągoła, zausznika, bąka, żurawia, kszyka i dudka.
Zaleca się zachowanie szuwarów trzcinowych i turzycowych, odławianie stawu do końca lutego lub w jesieni, zachować istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne i utrzymać w nich kolczaste krzewy.
Zagospodarowanie turystyczne: czerwony szlak rowerowy, wiata do odpoczynku na szlaku.
Turystyka rowerowa, piesza, obserwacja ptaków.

- Staw Rudy (pow. nr 126) – miejsce gniazdowania ponad 90% populacji rybitwy rzecznej w Dolinie Baryczy oraz stanowisko lęgowe m.in. gęgawy, podgorzałki, żurawia, a także bardzo licznej kolonii śmieszki.
Zaleca się zachować istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne i utrzymać w nich kolczaste krzewy. Gniazda bocianie.
Zagospodarowanie turystyczne: wieża obserwacyjna, czerwony szlak rowerowy przechodzący przez Rudę Żmigrodzką, wiata turystyczna z grillem ok. 100 miejsc w Rudzie Żmigrodzkiej.
Turystyka piesza, rowerowa, obserwacja ptaków,

- Stawy Przygodzice – Trzcieliny (pow. nr 131) – miejsce gniazdowania 100% populacji podróżniczka w Dolinie Baryczy.
Zaleca się wprowadzenie zakazu niszczenia szuwarów, opracowanie i odławianie stawu do końca lutego lub w jesieni zakaz zalewania zajętych stawów w okresie lęgowym, zachować istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia oraz utrzymanie w nich kolczastych krzewów.
Zagospodarowanie turystyczne: relatywnie dobre zagospodarowanie turystyczne: czarny szlak pieszy, czarny i zielony szlak rowerowy, szlak konny.
Turystyka piesza, rowerowa, konna, obserwacja paków.
Inwestycje: wieża obserwacyjna

- Stawy Dębnica – Kocięba (pow. nr 132) – miejsce gniazdowania m.in. gęgawy,
cyraneczki, gągoła, zausznika, kormorana, bąka i błotniaka stawowego.
Zalecenia: zakaz wycinania drzew na groblach, koszenie, zakaz niszczenia pryzm, zakaz niszczenia szuwarów, zachować istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne i utrzymać w nich kolczaste krzewy.
Zagospodarowanie turystyczne: szlak konny, rowerowy Doliny Baryczy, niebieski pieszy. Turystka piesza, rowerowa, konna.

- Stawy Możdżanów (pow. nr 135) – miejsce gniazdowania m.in. krakwy, gągoła, bąka i błotniaka stawowego.
Zalecenia: zakaz wycinania drzew na groblach, koszenie, zakaz niszczenia pryzm, zakaz niszczenia szuwarów, zachować istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne i utrzymać w nich kolczaste krzewy.
Zagospodarowanie turystyczne: bardzo ubogie, jedynie niebieski szlak pieszy, w nieznacznym oddaleniu czarny i czerwony szlak rowerowy.
Turystyka piesza, rowerowa, obserwacja ptaków, wolontariat dla przyrody.

 Las Przewory i Zwierzyniec (pow. nr 140) – miejsce gniazdowania 100% populacji
włochatki w Dolinie Baryczy.
Zalecenia: Utrzymać wysokie uwilgotnienie terenu, pozostawić stare, obumierające i martwe drzewa.
Zagospodarowanie turystyczne: czerwony szlak pieszy, czarny szlak rowerowy, szlak kajakowy, konny.
Turystyka piesza, konna, rowerowa, kajakowa, zbieractwo, rolkarstwo.
Inwestycje: lokalizacja przystani (niewielkiej, miejsce na odpoczynek) na szlaku kajakowym.

- fragment Doliny Baryczy pomiędzy Miliczem a Sułowem – mozaika zakrzaczonych pól i łąk nad Baryczą, ze starorzeczami i rowami z trzciną, miejscami wilgotne łąki z domieszką turzyc oraz z zakrzaczeniami i dębowymi zadrzewieniami
Zalecenia: nie likwidować wszystkich zarośli i płatów trzcin w jednym sezonie równocześnie, zachować istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne i utrzymać w nich kolczaste krzewy, nie przeznaczać pod działki rekreacyjne.
Zagospodarowanie turystyczne: szlak kajakowy, niebieski szlak rowerowy, niebieski szlak pieszy, miejsca odpoczynku na szlaku.Turystyka piesza, rowerowa, kajakowa, rolkarstwo.

- cześć Wzniesień Sułowskich na północ od Gogołowic (nr 72)–największe skupisko derkacza w Dolinie Baryczy, łąki kośne, fragmentami zakrzaczone, z licznymi rowami zarośniętymi krzakami i trzciną, z płytką sadzawką, na skraju lasu. Zalecenia: kosić łąki po 1 lipca.
Zagospodarowanie turystyczne: szlak konny, czarny szlak rowerowy.
Turystyka piesza, rowerowa, kolarstwo, obserwacja przyrody.

- Dolina Baryczy z Kanałem Jamnickim (16) - zalewowa dolina lewego brzegu Baryczy z rozległymi turzycowiskami i trzcinowiskami.
Zagospodarowanie turystyczne: szlak kajakowy, gniazda bocianie.
Turystyka kontemplacyjna, kajakarstwo.

- Łąki koło Łabaszki (27) - kompleks podmokłych i świeżych łąk oraz pól, zadrzewień i zakrzaczeń.

- Las Orli (51) - kompleks olsów i wilgotnych lasów dębowych.
Zagospodarowanie turystyczne: zielony szlak pieszy.
Turystyka piesza.

- Łąki Ruda Sułowska – Grabówka (78) - kośne, miejscami wilgotne łąki z domieszką turzyc oraz z zakrzaczeniami i dębowymi zadrzewieniami
Obszar nie zagospodarowany turystycznie.

- Pola i łąki przy Stawach Potasznia (88) - mozaika pól i łąk z kolczastymi zakrzaczeniami nad rowami i przy drogach, skraj lasu.
Zagospodarowanie turystyczne: niebieski szlak pieszy.
Turystyka piesza.

- Pola wokół Cieszyc (114) - pola uprawne (mieszanka zbóż jarych) z zadrzewieniami, kępami zakrzaczeń i wierzby łozy oraz ze szpalerami tarniny i bzu, odłogi porolne z samosiewem sosnowym. Baza wypadowa na stawy Możdżanów.
Zagospodarowanie turystyczne: czarny szlak rowerowy.
Turystyka piesza, rowerowa, rolkarstwo.
Inwestycje: drobna baza noclegowa i gastronomiczna.

- Stawy Drożdżęcin (118) - stawy z zakrzaczonymi groblami i rowami, pryzmami ziemnymi i zaroślami trzciny, manny i turzycy, olszyny przy stawach.
Zagospodarowanie turystyczne: czerwony szlak rowerowy, 2 wieże obserwacyjne.
Turystyka piesza, rowerowa, obserwacja ptaków.
- Pola i łąki koło Drożdżęcina (235) - mozaika zakrzaczonych pól, odłogów i częściowo podmokłych łąk.
Zagospodarowanie turystyczne: zielony szlak pieszy, czerwony szlak rowerowy.
Turystyka piesza i rowerowa.

- Łąki Odolanowskie - Kompleks Uciechów (168) - wilgotne łąki z uprawami ziemniaków, z zadrzewieniami śródłąkowymi oraz z okresowymi rozlewiskami rzeki i szuwarami nad brzegiem.
Zagospodarowanie turystyczne: szlak rowerowy, zielony szlak pieszy, czerwony szlak rowerowy, szlak rowerowy Doliny Baryczy,
Turystyka rowerowa, piesza, kajakowa.

- Łąki Odolanowskie - Kompleks Papiernia (169) - wilgotne łąki z uprawami ziemniaków, z zakrzywieniami i zadrzewieniami śródłąkowymi oraz z szuwarami nad brzegiem rzeki.
Zagospodarowanie turystyczne: zielony szlak pieszy
Turystyka piesza.