Wielkość ruchu turystycznego w gminie Milicz i Żmigród - aspekt ilościowy : rozdz1
min

Wielkość ruchu turystycznego w gminie Milicz i Żmigród – aspekt ilościowy

W sezonie turystycznym 2011 przeprowadzono badania ilościowe liczby odwiedzających Dolinę Baryczy.

13 listopada 2012

 

Pomiary przeprowadzono w 7 punktach w trzech kompleksach: Kompleks Potasznia (Staw Jan), Kompleks Stawno (Ruda Milicka, Grabownica, Staw Słupicki Dolny, Staw Polny) oraz Kompleks Ruda Sułowska (Ruda Sułowska, Niezgoda).
Na podstawie danych ilościowych można wskazać kilka prawidłowości dotyczących ruchu turystycznego w Dolinie Baryczy (Tab.2):
- Największy ruch turystyczny, mierzony udziałem procentowym oraz średnią liczbą odwiedzających w ciągu dnia, widoczny jest w Kompleksie Stawno (55 osób/dzień), następnie w Kompleksie Ruda Sułowska (20 os/dzień) oraz Kompleksie Potasznia (18 os/dzień).
- Wśród punktów pomiarowych największy ruch turystyczny widoczny jest w miejscach o największej intensywności zagospodarowania turystycznego tj. w punkcie Grabownica (41% całości zmierzonego ruchu), Ruda Milicka Nowy Zamek (22%) oraz Staw Polny (17%).
- Najmniejszy ruch turystyczny został zdiagnozowany w Kompleksie Potasznia (Staw Jan – 18%).
- Największa koncentracja ruchu turystycznego widoczna jest w godzinach 12-18.

Tab. 2 .Charakterystyka ruchu turystycznego w Dolinie Baryczy- aspekt ilościowy

Wskazane jest prowadzenie ciągłych badań porównawczych nad ruchem turystycznym w kolejnych latach, tak by móc na tej podstawie ocenić presję na środowisko przyrodnicze związaną z intensywnością ruchu turystycznego. W kolejnych badaniach w szacowaniu ogólnej liczby odwiedzających powinny zostać uwzględnione dane z pierwszego badania (za rok 2011) nt. odwiedzających jednodniowych oraz korzystających z noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego oraz u znajomych i krewnych.

Szacunki liczby odwiedzających dla gminy Milicz (założenia do badania w 2012 roku)
- liczba korzystających z noclegów w bazie skategoryzowanej i nieskategoryzowanej (Dane GUS 2010) – 11590
- liczba korzystających z noclegów u rodziny i znajomych (szacunki na podstawie danych IT) (32%) – 3709
- liczba osób, które nie korzystały z noclegów podczas pobytu w gminie (szacunki na podstawie badań ankietowych) (56,5%) - 8644

Razem szacunkowa liczba odwiedzających: 23 942

Szacunki liczby odwiedzających dla gminy Żmigród (założenia do badania w 2012)
- liczba korzystających z noclegów w bazie skategoryzowanej i nieskategoryzowanej (Dane GUS 2009) - 1296
- liczba korzystających z noclegów u rodziny i znajomych, kwatery prywatne (szacunki na podstawie danych IT) (32%) – 415
- liczba osób, które nie korzystały z noclegów podczas pobytu w gminie (szacunki na podstawie badań ankietowych) (56,5%) - 1711
Razem szacunkowa liczba odwiedzających: 3422

Do badań ankietowych ruchu turystycznego w 2012 zaleca się przyjęcie 1% próby badawczej tj. 239 w gminie Milicz i 34 w gminie Żmigród. Jest to wynik założeń metodycznych. Ze względu na obecność czynników pozametodycznych (np. powtarzalność zachowań odwiedzających, niechęć przy udzielaniu odpowiedzi, ograniczony budżet badań) wielkości te należy traktować jako orientacyjne.