Strefy działalności turystyczne w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy : Strefa ekstensywnego użytkowania
  • Ryc. 2.
  • min
min

Obszary

13 października 2012

 

Stawy Ruda Sułowska (pow. nr 77) – miejsce gniazdowania ponad 20% populacji podgorzałki występującej w Dolinie Baryczy, a także stanowisko lęgowe licznych rzadkich i zagrożonych gatunków, m.in. licznej populacji gęgawy, gągoła, bąka, bączka, żurawia, kszyka, dzięcioła zielonosiwego i dzięcioła średniego.


Zagospodarowanie turystyczne: niebieski, czerwony szlak rowerowy, szlak rowerowy Doliny Baryczy, niebieski szlak pieszy, trzy wieże obserwacyjne (Staw Trzęśniówka, Żabieniec Duży, Staw Duża Mewa).
Turystyka piesza, rowerowa, obserwacja ptaków, ważek, przyrody.Inwestycje: wytyczenie szlaku konnego.

-------------
- Stawy Stawno (pow. nr 76) – miejsce gniazdowania ponad 70% populacji zielonki występującej w Dolinie Baryczy oraz jedno z najważniejszych stanowisk lęgowych takich gatunków jak łabędź krzykliwy, gęgawa, podgorzałka, bąk, bączek, wodnik, zimorodek, dzięcioł średni i brzegówka.

Zagospodarowanie turystyczne: zielony, niebieski, czerwony szlak pieszy, szlak konny Doliny Baryczy, szlak kajakowy, czarny szlak rowerowy, szlak rowerowy Doliny Baryczy, wieża obserwacyjna na Stawie Golica.
Turystyka piesza, rowerowa, obserwacja ptaków, ważek, przyrody, kajakowa.
Inwestycje: wieże obserwacyjne

-------------

- Stawy Potasznia (pow. nr 85) – stanowisko lęgowe licznych rzadkich i zagrożonych gatunków, m.in. gęgawy, bąka, bączka, bielika, żurawia, samotnika i dzięcioła średniego.
Zagospodarowanie turystyczne: wieża obserwacyjna na stawie Jan, szlak rowerowy Doliny Baryczy.
Turystyka piesza, rowerowa, obserwacja przyrody (ptaków, itp.).

----------

- Jezioro Szperek (pow. nr 134) – miejsce gniazdowania m.in. krakwy, bąka i błotniaka stawowego.
- Łęgi przy Sułowskiej Drodze (pow. nr 138) – miejsce gniazdowania ponad 80% populacji muchołówki białoszyjej w Dolinie Baryczy.
- Obrzeża Lasu Pardalin (pow. nr 172) – miejsce gniazdowania 40% populacji świergotka polnego w Dolinie Baryczy.
- Stawy Żeleźniki (pow. nr 212) – miejsce gniazdowania m.in. podgorzałki, zausznika, bąka, bączka, błotniaka stawowego, rybitwy rzecznej i dzięcioła średniego.
Zagospodarowanie turystyczne: trzy wieże obserwacyjne.
Turystyka piesza, obserwacja przyrody (ptaków, ważek).
- Stawy Gadzinowe (pow. nr 65) – stanowisko lęgowe licznych rzadkich i zagrożonych gatunków, m.in. podgorzałki, bąka, bączka, żurawia i dzięcioła średniego.
Zalecane odławianie stawu do końca lutego lub w jesieni, odstrzał redukcyjny lisa i jenota, pozostawić stare, obumierające i martwe drzewa, nie dopuścić do zamiany stawu rybnego na rekreacyjny, usuwać zadrzewienia wierzbowe fragmentami, zostawiać fragmenty zakrzaczeń, w których najczęściej występują dziwonie, nie dopuszczać do usuwania szuwarów.
Zagospodarowanie turystyczne: dwie wieże obserwacyjne,
Turystyka piesza, obserwacja przyrody (ptaków, ważek).
- Stawy Niezgoda (pow. nr 10) – stanowisko lęgowe licznych rzadkich i zagrożonych
gatunków, m.in. bąka, bączka i żurawia.
Zagrożenia: okresowy deficyt wody, prywatyzacja stawów, spuszczanie wody ze stawu bądź też napełnianie go wodą w sezonie lęgowym. Spuszczanie stawów lub ich napełnianie musi nastąpić do końca lutego lub w jesieni pozostawiać stare, obumierające i martwe drzewa, w szczególności starsze (ponad 80-letnich) dęby.
Zagospodarowanie turystyczne: wieża obserwacyjna, niebieski szlak pieszy, szlak rowerowy Doliny Baryczy.
Turystyka piesza, rowerowa, obserwacja ptaków, ważek, przyrody, kajakowa.
Inwestycje: szlak konny, wieża obserwacyjna
- Stawy Grabek (pow. nr 116) – miejsce gniazdowania 100% populacji rybitwy
białowąsej występującej w Dolinie Baryczy, a także stanowisko lęgowe m.in. gęgawy,
bąka, żurawia i rybitwy czarnej.
Zalecane: Odławianie stawu do końca lutego lub w jesieni, nie osuszać mokradeł, utrzymać obecną formę gospodarowania gruntami, zachować istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne i utrzymać w nich kolczaste krzewy pozostawiać stare, obumierające i martwe drzewa.
Turystyka piesza, obserwacja przyrody (ptaków).

- Stawy Krośnice - stawy z zaroślami trzciny, turzycy, manny i pałki, rowami zarośniętymi trzciną i krzakami, zakrzaczonymi i zadrzewionymi groblami oraz z pryzmami ziemnymi, olszyny, dąbrowy i sośniny z dębami przy stawach.
Zagospodarowanie turystyczne: wieża obserwacyjna, czerwony szlak pieszy, szlak rowerowy Doliny Baryczy,
Turystyka piesza, rowerowa, obserwacja przyrody (ptaków, ważek).
- Stawy Jamnik (pow. nr 101) – stanowisko lęgowe m.in. bąka, bączka, błotniaka
stawowego, żurawia i zimorodka. Zagrożenia: okresowy deficyt wody.

Zagospodarowanie turystyczne: czerwony szlak rowerowy, wieża obserwacyjna.
Turystyka piesza, rowerowa, obserwacja przyrody (ptaków, ważek).
Inwestycje: szlak konny

Stawy Radziądz (pow. nr 127) – miejsce gniazdowania rzadkich i zagrożonych gatunków, w tym istotnej w skali obszaru populacji podgorzałki (17% populacji występującej w Dolinie Baryczy), a także gęgawy, gągoła, nurogęsi, bąka, bączka, zielonki i żurawia.
Zaleca się zachować uwodnienie bagna przy Stawie Północnym, odławianie stawu do końca lutego lub w jesieni, zachowanie starych dziuplastych drzew w otoczeniu zbiorników wodnych, ew. wieszanie specjalnych budek lęgowych, pozostawiać stare, obumierające i martwe drzewa.
Zagospodarowanie turystyczne: dwie wieże obserwacyjne (Stary Staw, Staw Jeleni II), niebieski szlak pieszy, szlak rowerowy Doliny Baryczy.
Inwestycje: szlak konny.
- Bagna na południe od Bartkowa (31) – obszar bagienny i torfowiskowy, podmokłe łąki, skraj olsów i łęgów.