Strefy działalności turystyczne w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy : Strefa ekstensywnego użytkowania
  • Ryc. 6.
  • min
min

dopuszczalne formy turystyki

13 października 2012

Przewiduje się następujące sposoby udostępniania dla poszczególnych form turystyki na obszarze rezerwatu i w najbliższym otoczeniu:
- Bird watching
Obserwowanie ptaków (ang. bird watching) jest popularną formą spędzania wolnego czasu w krajach Europy Zachodniej i Północnej, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Norwegii. Również w Polsce ta forma wypoczynku, zyskuje coraz więcej zwolenników. Obszar Stawów Milickich posiada idealne warunki naturalne do rozwoju tej formy rekreacji. Bardzo dobre warunki do obserwacji ptaków środowiska wodno - błotnego, występują w otoczeniu dużych stawów z wyspami trzcinowymi.
Do obserwacji służyć będą specjalne wiaty i wieże widokowe, realizowane nad stawem Grabownica, Polnym, Słupickim Starym (w miejscu poprzedniego obiektu) i Niezgoda. Większość z wymienionych obiektów będzie dostępna dla turystów indywidualnych.
- Wędrówki kajakowe
Dopuszcza się wędrówki wodne szlakiem kajakowym po Baryczy, Dużej Młynówce i Prądni pod następującymi obostrzeniami:
1) w przypadku wszystkich tych rzek w granicach rezerwatu niezbędne są:
- zakaz cumowania, wychodzenia na brzeg rzeki w granicach rezerwatu
- spływy odbywać można poza okresem lęgowym ptaków
2) w przypadku przebiegu Baryczy wzdłuż granicy rezerwatu:
- przenoszenie kajaków powinno się odbywać na brzegu rzeki nie objętym rezerwatem (potrzebne do tego odpowiednie oznakowanie)
Nie dopuszcza się jednak indywidualnej turystyki kajakowej na stawach ze względów na to, iż pełnią funkcję hodowlaną i stanowią siedliska ptaków.
- Wędrówki piesze
W obrębie rezerwatu dopuszcza się piesze wędrówki po drogach publicznych i ograniczone do oznaczonych szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych przebiegających przez kompleksy stawów (wyłączywszy szlaki dostępne tylko z przewodnikiem).
W przypadku wycieczek grupowych każdorazowo wymagana jest pisemna zgoda Konserwatora Przyrody.

- Wędrówki rowerowe
Dopuszcza się turystykę rowerową na szlakach do tego przeznaczonych, jak również na wyznaczonych trasach turystyki pieszej, wyłączywszy szlaki dostępne tylko z przewodnikiem.
- Wędrówki konne
Dozwolone jedynie na wyznaczonym do tego celu szlaku konnym.