Załączniki : rozdz1
min

Załącznik 2.2

14 listopada 2012

 

Data: 17 czerwca 2011
Metryczka:
- Imię, nazwisko Wiesław Bienkiewicz
- Instytucja: Gospodarstwo Rybackie „Stawy Milickie”
- Funkcja: Dyrektor Wykonawczy
1. Jak długo prowadzi Pan(i) działalność w Dolinie Baryczy? –
Ok. 30 lat
2. Jaki typ działalności Pan(i) prowadzi w Dolinie Baryczy?
Rybactwo

3. Jakie walory uważa Pan(i) za najważniejsze dla tego obszaru?
Bioróżnorodność, przyroda.

4. Pod jakie funkcje Pana(i) zdaniem powinny być zagospodarowywane obszary Doliny Baryczy (np. działalność turystyczna – jaka?, rolnicza, przemysłowa, obszary chronione)?
Wszystkie równomiernie  – również przemysł, w tym głównie przetwórstwo np. przemysł metalowy (konstrukcje budowlane np. DTB, Tugeb Polbud, Breckelmann), ponieważ  w małym stopniu  obciąża on środowisko. Każda z wyżej wymienionych funkcji  - działalność turystyczna, rolnicza, przemysłowa, obszary chronione - jest równie ważna, rozwój powinien iść we wszystkich tych kierunkach.

5. Jakie problemy Pana(i) zdaniem są najbardziej niebezpieczne dla rozwoju tego obszaru?
Intensywne zagospodarowanie w górnej Baryczy (okolice Ostrowa) i Orli, które są niebezpieczne   ze względów hydrologicznych. Melioracje w okolicach Odolanowa, powodują przyspieszony spływ wody i podtopienia w okolicach Milicza, gdzie też podobnie jak w górnej Baryczy będzie brakować wody.
Problemy hydrologiczne są głównymi problemami  tego obszaru.


6. Jakie znaczenie w Pana (i) odczuciu ma zjawisko nielegalnych kąpielisk na obszarze Doliny Baryczy? Czy jest to poważny problem?

Problem ten jest mały i coraz mniejszy. Zmniejszyła się liczba  dzikich kąpielisk ,coraz więcej ludzi kąpie się na krytych basenach.
Dzikie kąpieliska spotyka się tylko na stawach Gadzinowym, w Grabownicy Milickiej na Prądni, w Rudzie Milickiej na Jaskółczym I.
Przy takiej intensywności ich wpływ na ptaki jest  niewielki.
Brak wyznaczonych kąpielisk stanowi jednak zagrożenie i przeszkodę z tego względu, że zmniejsza on atrakcyjność turystyczną tego obszaru.
Staw Grabówka nadaje się na kąpielisko.

7. Co sądzi Pan(i) nt. intensywności zagrożeń dla środowiska przyrodniczego Doliny Baryczy związanego z płoszeniem ptaków na tym obszarze? Jakiego typu zagrożenia mogą być z tym związane?
Czy jest to problem? – generalnie ptaki się przyzwyczaiły do rybaków i myśliwych ,a z obecnością  turystów coraz bardziej się oswajają (jeśli ruch będzie odbywał się tam, gdzie jest on dopuszczany). Turystom można by udostępnić  staw: Grabownica i Stary, na nich mogłyby znajdować się łodzie do zwiedzania. Ptaki znajdą sobie spokojne miejsce, a płoszenie ma nawet pozytywny wpływ na bioróżnorodność – bez płoszenia  niektóre gatunki (np. kaczki) mogą zdominować środowisko, a tak również te słabsze mają szansę na zajęcie danych terenów.
Największym zagrożeniem dla przyrody jest obecnie kormoran i wydra. Przynoszą one straty rybakom (jeśli rybactwo upadnie to stawy same się nie utrzymają) i ograniczają bazę pokarmową innym gatunkom.

8. Co sądzi Pan(i) nt. intensywności zagrożeń dla środowiska przyrodniczego Doliny Baryczy związanego z paleniem ognisk na obszarze? Jakiego typu zagrożenia mogą być z tym związane?
Obecnie jest ich niewiele. Jedynie przy stawie Gadzinowym, ale bardzo rzadko.
Największym zagrożeniem natomiast jest masowe zbieranie grzybów .Najwięcej ludzi przy tej okazji wchodzi nielegalnie na teren rezerwatu (np. w okolicy stawu Jaskółczego, Przelotnego, wokół Wilczego Małego).

9. Proszę zidentyfikować miejsca o największej intensywności ruchu turystycznego w obrębie obszarów chronionych (w tym w rezerwatach) w gminie Milicz i Żmigród.
Na terenie Żmigrodu nie wiem.
Na terenie gminy Milicz- jest to wieża w Grabownicy, droga Nowy Zamek – Stawno.

10. Proszę ocenić charakter ruchu turystycznego w tych miejscach (rozproszony na obszarze, skupiony w kilku miejscach) oraz wpływ na środowisko przyrodnicze.
Największa kumulacja ruchu turystycznego występuje: okolicy stawu  Słupickiego, Grabownicy, na drodze Nowy Zamek, Stawno-Trachcice-Nowy Zamek,  Ruda Sułowska i okolice. Okresowo podczas dużych imprez wokół Rudy Żmigrodzkiej (np. Raftowicz). W Krośnicach wokół ścieżki.

11. Jakie widzi Pan(i) możliwości wprowadzania ruchu turystycznego w obszar Stawów Milickich, bez negatywnych skutków dla środowiska przyrodniczego?
Możliwości są, tylko muszą być prowadzone w nadzorowany sposób. Wstęp powinien odbywać się z przewodnikiem również na obszar rezerwatu. Nie można pozwolić na stały, masowy i nieograniczony ruch indywidualnych osób. Należy również pozostawić miejsca jedynie dla przyrody .

12. Jakie widzi Pan(i) utrudnienia wprowadzania ruchu turystycznego w obszar Stawów Milickich?
Głównie komunikacyjne . Trudności z dojazdem do Milicza i okolic (długotrwały dojazd z Wrocławia, słabo rozwinięta komunikacja publiczna), niemożność przewożenia rowerów.
Również ograniczenia strony wynikające z gospodarki rybackiej i ochrony środowiska –  z nimi  jednak trzeba się pogodzić.
Nierozwinięta infrastruktura turystyczno – rekreacyjna (brak miejsc do kąpieli). Barierą w rozwoju ruchu turystycznego jest również nierozwiązany problem śmieci,