Wnioski : rozdz1
min

Wnioski

14 listopada 2012

Na podstawie przeprowadzonych analiz można sformułować następujące wnioski:

1. Badania wskazują na dosyć dobrze „ugruntowany” segment turystyczny, większość odwiedzających są to osoby przyjeżdżające cyklicznie, dla których ważna jest jakość usług i dostęp do bazy turystycznej. Są to osoby w średnim wieku, z wykształceniem wyższym.
Niewielka jest grupa osób starszych w związku z tym należy podjąć działania aktywizujące do odwiedzenia „Doliny Baryczy” grupy osób w wieku 60+. W perspektywie najbliższych lat przewidywany jest wzrost znaczenia grupy osób w wieku poprodukcyjnym w strukturze ludności. Zatem można liczyć na wzrost popytu turystycznego w tej grupie ludności, zwłaszcza, że uprawianie turystyki w Dolinie Baryczy nie niesie za sobą dużego obciążenia budżetów osób starszych. Dodatkowym argumentem jest łatwa dostępność wynikająca z ukształtowania terenu.
Należałoby rozszerzyć ofertę dla segmentu turystycznego młodszych grup wiekowych z wykształceniem podstawowym oraz dla rodzin z dziećmi- uruchomienie oferty „zielonych szkół”, „wolontariatu dla przyrody” i innych form turystyki dla tego segmentu.
Należałoby podjąć działania wspierające wzrost motywu edukacyjnego odwiedzania Doliny Baryczy poprzez rozbudowanie oferty turystyki edukacyjnej np. „zielone obozy dla młodzieży”. Istnieje wyraźne oczekiwanie oferty dla dzieci i rodzin z dziećmi.

2. Głównym motywem przyjazdu odwiedzających jest wypoczynek i obserwacja walorów środowiska przyrodniczego oraz turystyka aktywna. Należy w dalszym ciągu wspierać te rodzaje i formy turystyki.

3. Należałoby prowadzić działania mające na celu rozwinięcie i rozszerzenie narzędzi promocyjnych przede wszystkim internetowych (np. system rezerwacji usług noclegowych, pilockich, przewodnickich, rozszerzenie portali branżowych dla różnych form turystyki w Dolinie Baryczy).
Niewielką rolę w promocji odgrywają targi turystyczne jako źródło informacji o destynacji turystycznej jaką jest Dolina Baryczy (niecałe 3% respondentów wskazała na to źródło informacji). Jest to niewykorzystana szansa prezentacji tego miejsca, zwłaszcza na targach o znaczeniu europejskim (np. Berlin) i przyciągnięcia turystów, zwłaszcza niemieckich, którzy dominują w strukturze ruchu turystycznego w województwie dolnośląskim.

4. Wśród atrakcji, które zostały uznane za najważniejsze, charakterystyczne dla obszaru Doliny Baryczy, respondenci wskazywali obecność stawów (16,9%), bliski kontakt z naturą 12,3%), awifaunę (11,4%). Należy budować markowe produkty turystyczne w oparciu o te charakterystyki.
Wśród elementów branych pod uwagę przy ocenie atrakcji, najsłabiej oceniane przez respondentów jest:
oznakowanie dojścia do atrakcji turystycznych,
obecność miejsc do odpoczynku
oraz obecność informacji o zasadach zachowania na obszarze chronionym.
Należy prowadzić działania niwelujące te niedogodności, zwłaszcza w zakresie edukacji ekologicznej, która jest podstawą ekologicznego produktu turystycznego. W tym kontekście nieoceniona jest rola kompetentnych przewodników turystycznych, którzy w należyty sposób będą o tym mówić.

5. Usługi pilockie oraz przewodnickie zostały ocenione wg kryterium wiedzy o obszarze, sposobu przekazywania wiedzy, dostosowania przekazu informacji do grupy, korzystania z nagłośnienia podczas wycieczki oraz kontakt z grupą. W ocenie usług pilockich i przewodnickich brało udział jedynie 9% respondentów (16 osób), którzy z tych usług korzystali. Świadczy to z jednej strony o niewielkiej dostępności tych usług dla odwiedzających, z drugiej strony może wskazywać również na brak potrzeby korzystania z tego typu usług. Rozstrzygnięcie tej kwestii wymaga pogłębionych badań. Należy również traktować poniższe wyniki orientacyjnie, a w kolejnych latach badania pogłębić.

6. Interesujące są wskazania respondentów odnośnie elementów, których brakowało im podczas pobytu w Dolinie Baryczy. Najczęściej wymienianym elementem jest brak lub niedobór informacji i oznakowania obiektów, tras; brak odpowiedniego zagospodarowania turystycznego (bazy noclegowej, gastronomicznej), brak łatwego dostępu do lokalnej kuchni, produktów, pamiątek (Tab.4). Brakuje również podstawowych elementów zagospodarowania takich jak kosze na śmieci, toalety, miejsca do odpoczynku (ławki, wiaty). Przynajmniej niektóre z braków są do uzupełnienia niewielkim kosztem.
Wraz z informacją i gościnnością są to podstawowe elementy zagospodarowania turystycznego, które wpływają na rozwój turystyki.

7. Aby monitorować wielkość i popyt turystyczny w Dolinie Baryczy należałoby kontynuować badania w kolejnych sezonach turystycznych. Zalecane jest wprowadzenie zmian, w celu uzyskania pełniejszych informacji, aby móc na bieżąco ocenić wpływ, jaki niesie ze sobą turystyka na środowisko przyrodnicze. Zalecane jest:

  • rozszerzenie badań od kwietnia do września oraz w ciągu dnia na godziny od 9-18, uwzględniając jedną z podstawowych form turystyki – obserwację ptaków,
  • uzupełnienie danych dotyczących wielkości ruchu turystycznego przeprowadzanych przez obiekty noclegowe, IT, rejestry Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (pozwolenia na wejścia do rezerwatów),
  • rozszerzenie badań na miejsca o najbardziej cennych walorach środowiskowych oraz weryfikacja rekomendowanych punktów pomiarowych (np. Grabownica przy wejściu na groblę a nie przy wieży)
  • większych zakres pytań ankietowych, które dadzą możliwość oceny wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze,
  • rozszerzyć zakres pytań odnośnie usług przewodników turystycznych, oceny szlaków turystycznych,
  • przeznaczyć większą liczbę osób na badania (w każdym punkcie dwie osoby do liczenia, dwie do badań ankietowych- dla każdego punku dwie zmiany w ciągu dnia pomiarowego).